Twoje nowenny na wczoraj


 • Szczęść Boże!

  Siedemnasty dzień nowenny i… krótkie rozważanie o tym, jak różaniec staje się… naszą codziennością.

  Przypomnijmy sobie słowa Maryi w Fatimie, zostawione trzem pastuszkom 13 czerwca 1917 roku:

  „Chciałabym, abyście każdego dnia odmawiali różaniec” 

  Odmawiając nowennę pompejańską, doskonale wcielamy w życie prośbę Maryi. Oto jeden z sekretów nowenny nie do odparcia.

  Serdecznie pozdrawiamy!

  Zespół nowenny.pl • Wstęp

  Św. Ambroży mówił o Agnieszce: „Udała się na miejsce kaźni szczęśliwsza niż inne, które szły na swój ślub”. Nieugięta dziewica została wrzucona w ogień, nie naruszył on jednak jej ciała. Wtedy zabito ją ciosem miecza w gardło. Istnieje również legenda, wedle której Agnieszkę rzucono nagą na stadion. Za sprawą cudu miała się okryć wtedy płaszczem z własnych włosów.

  Zadanie

  Zastanów się jaki jest Twój stosunek do ludzkiego ciała. Czy pamiętasz, że jest ono świątynią Ducha Świętego? „Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” pisze św. Paweł w Liście do Koryntian.

  Modlitwa

  Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo, Chwała Ojcu…

  Módlmy się

  Prosimy Cię, Panie Boże, niech w niebie wspiera nas modlitwa Twojej umiłowanej Agnieszki, abyśmy z żywą wiarą podążali ku Tobie, który jesteś pragnieniem serc naszych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

  Do zobaczenia jutro,
  zespół nowenny.pl • Naśladowanie Chrystusa

  FRAGMENT PISMA ŚW.

  Z Ewangelii według św. Mateusza (16, 24-27)

  Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniesie? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

  Z PISM ŚW. WINCENTEGO

  Przeznaczył nas, abyśmy się stali na podobieństwo Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wieloma braćmi” (por. Rz 8, 29). Święty Paweł Apostoł przestrzega nas, że Bóg chce, abyśmy dla osiągnięcia naszego jedynego, uszczęśliwiającego celu stali się podobni do Jego Jednorodzonego Syna, który dla nas stał się człowiekiem i który jest naszym pierworodnym Bratem. Naśladowanie zatem Pana naszego Jezusa Chrystusa jest tak niezbędne, jak niezbędne jest samo nasze zbawienie. Stąd też podstawową Regułą naszego najmniejszego Stowarzyszenia ma być życie Pana naszego Jezusa Chrystusa, po to, by naśladować Go w pokorze i z ufnością możliwie jak najdoskonalej we wszystkich Jego poczynaniach w życiu ukrytym i w publicznej posłudze ewangelicznej. Z tego powodu powinniśmy podejmować zawsze, najdoskonalej jak potrafimy, wysiłki zmierzające do tego, by nasze życie stawało się stale coraz bardziej podobne do życia pierworodnego naszego Brata Jezusa Chrystusa. 

  (Wybór Pism, t. II, s. 314)

  Chwila refleksji w ciszy.

  MODLITWA DNIA

  P. Ojcze święty, wielbimy Ciebie, przez umiłowanego Syna Twojego Jezusa Chrystusa, za wspaniały plan Twojej miłości względem nas. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc Zmartwychwstania. On swoim życiem wezwał nas do naśladowania, abyśmy upodobniwszy się do Niego, mogli osiągnąć życie wieczne w Twoim Królestwie. Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i z ufnością Ciebie prosimy (o… oraz) o łaski, których nam potrzeba. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

  W. Amen. • Szczęść Boże!

  Dziś przedostatni dzień części błagalnej nowenny pompejańskiej.

  Znamy historię obietnicy Maryi, danej chorej Fortunatinie Agrelli. Maryja mówiła o odmawianiu 15. tajemnic różańca. Skąd wzięła się więc modlitwa błagalna i dziękczynna?

  W chwili krzewienia się nowenny pompejańskiej we Włoszech, doszło do cudownego uzdrowienia innej dziewczyny. Opisał to bł. Bartolo Longo. Śmiertelnie chora Clotilde Terbi, będąc bliska śmierci, w stanie głębokiego paraliżu, modliła się nowenną pompejańską, odmawiając sam różaniec. W trakcie agonii niespodziewanie ujrzała Maryję i wtedy, jakby chcąc dodatkowo podkreślić swoją prośbę, wypowiedziała modlitwę z nabożeństwa piętnastu sobót, ułożoną przez bł. Bartola Longo. Modlitwa ta stała się odtąd szerzej znana jako modlitwa błagalna nowenny pompejańskiej.

  W tym nabożeństwie zamieszczono także wskazówkę, aby modlitwy do Matki Bożej Pompejańskiej kończyć trzykrotnym aktem strzelistym: „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!”. Tak też zrobiła Clotilde, a wtedy Najświętsza Panna, jakby wzruszona jej słowami, podeszła do chorej i dokonało się natychmiastowe oraz trwałe uzdrowienie. Maryja powiedziała jej m.in.:

  „Chcę, abyś przyszła do Pompejów, by mi podziękować. Przyjdź boso i ogłoś cud w Moim czasopiśmie. Odmawiaj codziennie 15 tajemnic różańca, nie zaniedbuj tego nigdy!”.

  Módlmy się więc z wiarą i obiecajmy, że złożymy świadectwo w "Królowej Różańca Świętego", kiedy przyjdzie na to pora.

  "Idźmy boso" a więc zachowajmy postawę pokory, bo to nie nasza zasługa, że otrzymujemy łaskę w nowennie pompejańskiej.

  Zachowajmy nawyk codziennej modlitwy różańcowej. 

  Podejmijmy trud pielgrzymki do sanktuarium Maryjnego, najlepiej różańcowego.

  Serdecznie pozdrawiamy!

  Zespół nowenny.pl

    • Szczęść Boże!

  Witamy w 52. dniu nowenny pompejańskiej. 

  Nic nie jest doskonałe, wszystko popada w ruinę. Proces rozpadu, starzenia, erozji jest nieuchronny. Tylko nasze starania powodują, że to, co lubimy, szanujemy, o co dbamy, trzyma się w ryzach. Podobnie jest z wiarą. Pozostawiona sama sobie słabnie. Kruszy się. Rozsypuje w proch. Zanika.

  Chyba, że będziemy o nią dbać. Ale Jak dbać o wiarę? – Każdy odpowie i mieć będzie rację: sakramenty, modlitwa, wspólnota. Spójrzmy jednak szczegółowo na to, jakich powszechnych błędów powinniśmy unikać, my, którzy prosimy Maryję o szczególną łaskę. 

  Święty Ludwik Maria Grignion de Monrfort, autor "Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny", wskazuje na różne oznaki fałszywej pobożności do Maryi. Te przykłady mogą być dla nas przestrogą. Mówi o czcicielach powierzchownych, opierających swoje nabożeństwo na praktykach zewnętrznych. A także o czcicielach zuchwałych, któ­rzy pod pozorem nabożeń­stwa do Najświętszej Dziewicy gnu­śnie­ją w grzechach. Pokazuje czcicieli niestałych, co lekkomyślnie zmieniają swe praktyki pobożne, lub przy najmniejszej pokusie opuszczają je zupełnie. Są też czciciele obłudni, którzy wstępują do bractw i noszą oznaki Najświętszej Panny, by uchodzić za dobrych. I wreszcie pisze o czcicielach samolubnych, którzy uciekają się do Najświętszej Dziewicy, by pozbyć się cierpień cielesnych lub uzyskać dobra doczesne.

  Podsumujmy. Aby nasza wiara i nabożeństwo stale wzrastało w doskonałości:

  • nie opierajmy się tylko na zewnętrznym okazywaniu wiary, przeżywajmy ją prawdziwie!
  • doskonalmy się i unikajmy grzechu, ćwicząc w pokorze i pokucie.
  • nie szukajmy coraz to nowych duchowych doznań, udoskonalmy się najpierw w jednym, zanim podejmiemy drugie.
  • nie traktujmy naszej przyjaźni z Maryją jako jedynie okazji, do "załatwienia" czegoś, ale…

  kochajmy Ją naprawdę! Ona prowadzi nas fo Boga:

  "Nie wierzę, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności Duchowi Świętemu, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z Najświętszą Dziewicą i nie zależy całkowicie od Jej pomocy." – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

  Kochajmy też siebie nawzajem :) Serdecznie Cię pozdrawiamy!

  Zespół nowenny.pl